top of page

פרטיות ואבטחת מידע
1. Picanti Group ח.פ. 558458063 (להלן: “החברה“) מכבדת את פרטיות המשתמש ו/או המזמין ומחויבת להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת השימוש באתר ובמסגרת ביצוע הזמנות.
2. בעת שימוש המשתמש ו/או המזמין באתר נאסף מידע אודותיו, הן באמצעות הזנת פרטיו בטופס ההזמנה והן באמצעות קבצי ה“cookie” המצויים במחשבו.
3. פרטיו האישיים של המשתמש ו/או המזמין יישמרו במאגר המידע של החברה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ“א-1981.
4. החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
5. ייתכן כי החברה תיעשה שימוש בפרטים אלו לצרכי תפעול האתר, לרבות למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות, למטרות ניתוח סטטיסטי ועוד. יודגש כי השימוש במידע האמור ייעשה על פי דין ונועד, כאמור, לצרכי החברה ו/או תפעול האתר בלבד.
6. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך החברה ו/או מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או לניהולו התקין של האתר, והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ועל פי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למזמין אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש שאינו מורשה, למעט נזק ישיר שייגרם – אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנות החברה.
ז. קניין רוחני
1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הן רכושה הבלעדי של החברה.
2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת במידע המופיע באתר, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך, מראש ובכתב, מהחברה ו/או מי מטעמה.
ח. דין וסמכות שיפוט
1. על תקנון זה ותנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מהתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב.

bottom of page